+31 (0)528-370345
info@uniglobeTTtravel.nl
privé beleid

Privacy
UNIGLOBE Travel beschermt de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van de UNIGLOBE Travel website. Persoonlijke gegevens van de bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. UNIGLOBE Travel houdt zich in alle gevallen aan de voorwaarden die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerking persoonsgegevens
UNIGLOBE Travel legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van UNIGLOBE Travel afneemt of anderszins contact heeft met UNIGLOBE Travel. UNIGLOBE Travel gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om klanten/bezoekers van informatie te voorzien. Indien u geen prijs stelt om informatie van UNIGLOBE Travel te ontvangen, dan kunt u uw gegevens laten blokkeren door een e-mail te sturen naar info@uniglobe.nl.

Statistieken
UNIGLOBE Travel houdt algemene bezoekgegevens bij zonder bezoekersregistratie. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten, teneinde de dienstverlening aan u verder te optimaliseren.

Gebruik van cookies
UNIGLOBE Travel maakt in sommige gevallen gebruik van kleine bestanden – cookies – die of op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen of in het geheugen van de browser van uw internetprovider staan.
Cookies bevatten geen persoonsgegevens en dienen er alleen voor om het gebruik van de UNIGLOBE Travel website voor u gemakkelijker te maken.

UNIGLOBE Travel en andere websites
Op de site van UNIGLOBE Travel treft u een aantal rechtstreekse links aan naar andere websites. UNIGLOBE Travel draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees daarom vooraf altijd de privacystatement van de site die u bezoekt.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van UNIGLOBE Travel, dan kunt u deze per e-mail richten aan: UNIGLOBE Travel Holland te Almere; info@uniglobe.nl

Wijzigingen
UNIGLOBE Travel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring van UNIGLOBE Travel.

1 januari 2011

Aansprakelijkheid
De site van UNIGLOBE Travel is met zorg samengesteld. Onjuistheden zijn echter soms niet te vermijden. UNIGLOBE Travel is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gesteld voor welke geleden schade welke mogelijkerwijs voortvloeit uit de door UNIGLOBE Travel verstrekte informatie.
Hieronder valt onder meer het plegen van inbreuk op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

UNIGLOBE Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van UNIGLOBE Travel.

UNIGLOBE Travel  behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet of de belangen van overige internetgebruikers.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UNIGLOBE Travel openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (1) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (2) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (3) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

UNIGLOBE Travel verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij hij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

Copyright © 2011, UNIGLOBE Travel

Alle rechten berusten bij UNIGLOBE Travel, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding.

Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in UNIGLOBE Travel gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten

Contact

Voor meer informatie, vragen en/of opmerkingen, neem contact met ons op:

UNIGLOBE Travel Holland
WTC Almere
PJ Oudweg 4
1314 CH Almere
Telefoon: +31 (0)36 529 80 85
E-mail: info@uniglobe.nl

UNIGLOBE TT Travel
Elbe 2a
7908 HB
Hoogeveen
0528-370 345
UNIGLOBE TT Travel
Gerbrand Bakkerstraat 1
9713 HA
Groningen
050-360 15 80
UNIGLOBE TT Travel
Kaiserswertherstrasse 115
40880 Düsseldorf / Ratingen
Duitsland
+49 (0)2102 854 90 04

Linkedin